کنترل دور توان پایین

FC7702

 

 

 

 

کنترل دورهای رنج 02 شامل کنترل دورهای از 1.5 کیلووات تا 5.5 کیلووات می باشند که مشخصات بیشتر در جدول زیرآمده است.