کنترل دور توان پایین

کنترل دور BLDC

 

 

 

یکی از انواع موتورهای مورد استفاده در صنعت - بخصوص صنایع تولید لوازم خانگی - موتور DC بدون جاروبک یا در اصطلاح موتور BLDC می باشد. موتورهای BLDC در یک طبقه بندی به موتورهای شار ذوزنقه ای و شار سینوسی طبقه بندی می شوند. تمایز موتورهای شار ذوزنقه ای و شار سینوسی در شکل دندانه و نوع سیم بندی استاتور است.در موتورهای شار ذوزنقه ای استاتور دارای سیم پیچی متمرکز و در موتورهای شار سینوسی استاتور دارای سیم پیچی توزیع شده است. ساختار روتور و استاتور موتورهای BLDC شار سینوسی دقیقا مشابه موتورهای سنکرون آهنربای دائم می باشد.

کنترل دور موتورهای BLDC در شرکت برنا الکترونیک در 2 مدل تولید می شوند. یک مدل سنسور دار می باشد که بایستی سیگنال سنسورهای اثر هال به عنوان ورودی به درایو داده شود تا از طریق آن ها موقعیت روتور را تخمین و موتور را بطور صحیح کنترل نماید. مدل دیگر بدون سنسور می باشد. در این مدل نیازی به ورودی سنسور اثر هال نیست و سیستم از روی ولتاژ ضد محرکه موتور موقعیت روتور را محاسبه می کند .