کنترل دور توان متوسط

FC7708

کنترل دورهای رنج 08 شامل کنترل دورهای 75 کیلووات تا 450 می باشند که مشخصات بیشتر در جدول زیر آمده است.

رنج توان 200 کیلووات تا 450 کیلوات برحسب سفارش ساخته می شود.