کنترل دور توان متوسط

FC7706

 

رنج 06 شامل کنترل دورهای از 22 کیلو وات تا 55 کیلووات می باشند که مشخصات بیشتر در جدول زیر آمده است: