کنترل دور توان متوسط

FC7704

 

 

کنترل دورهای رنج 04 شامل کنترل دورهای از 7.5 کیلووات تا 18.5 کیلو وات می باشند که مشخصات بیشتر در جدول زیر آمده است: